VAN DEN BOOGAARD RECLAME B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID

1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtnemer Van den Boogaard Reclame B.V.

2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever de natuurlijke persoon of

rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

of levering van zaken.

De opdrachtgever zal zich ter zake van de opdracht nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat

hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer ter kennis heeft

gebracht en de opdrachtnemer alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

3 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdracht: elk verzoek tot het verrichten van

werkzaamheden of tot het leveren van zaken of gegevens, in welke vorm dan ook gedaan. Een

opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken

aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in lid 4 van dit artikel kunnen worden verricht.

4 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder werkzaamheden: het vervaardigen, afleveren,

installeren, plaatsen en (of) (af)bouwen van signs, waaronder mede verstaan wordt reclameproducten,

decoraties, bewegwijzeringen, constructies en (of) delen daarvan, doch in ieder geval de werkzaamheden

voortvloeiend uit een aan een Erkend Signbedrijf verstrekte opdracht, een en ander in de

ruimste zin des woords. En daarnaast alle overige werkzaamheden en transacties die geleverd

worden door opdrachtnemer.

5 Op alle offertes door, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met de opdrachtnemer zijn de

hiernavolgende voorwaarden van toepassing.

6 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en (of) op eigen voorwaarden of bedingen kan de

opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk

door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

7 De opdrachtgever met wie eerder op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst werd gesloten,

wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten

overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2: OFFERTES

1 Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door de opdrachtnemer

zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard. Een aanbod wordt in

ieder geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.

2 Offertes door de opdrachtnemer zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn

verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle van

belang zijnde gegevens heeft verstrekt.

3 De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals ontwerpen, tekeningen, technische

beschrijvingen en dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en blijven

(intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer.

Artikel 3: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN

WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

1 Eerst op het moment dat de opdrachtnemer mondeling of schriftelijk heeft bevestigd de verleende

opdracht te aanvaarden komt de overeenkomst tot stand en ontstaan uit de overeenkomst voortvloeiende

verbintenissen van partijen.

2 De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen door

de opdrachtnemer van zijn mededelingen.

3 Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de aanvaarding

daarvan, zullen de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geacht worden te zijn geschied

overeenkomstig de inhoud van de opdracht.

4 Opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en

de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening

van de opdrachtgever.

5 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht

of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien

deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en (of) van de goede uitvoering van de

opdracht. De opdrachtgever wordt binnen een bekwame tijd op de hoogte gesteld van de uitvoering

van deze aanvullende werkzaamheden.

6 De opdrachtnemer zal binnen redelijke grenzen aan wijzigingen in de opdracht meewerken, indien

en voorzover de inhoud van de door hem te leveren prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk

overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 4: OPZEGGING EN ANNULERING

1 De opdrachtnemer heeft steeds het recht, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke

tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen, wanneer de opdrachtgever in staat van

faillissement verkeert, of door hem surséance is aangevraagd, hij opeisbare schulden onbetaald laat,

gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verlegt

alvorens naar genoegen van de opdrachtnemer zekerheid te hebben gesteld voor de voldoening van

hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht reeds verschuldigd is en nog verschuldigd zal

worden, of indien hij door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid

over (delen van) zijn vermogen verliest, tenzij ten behoeve van de opdrachtnemer naar

diens oordeel genoegzame zekerheid wordt verstrekt voor de voldoening van hetgeen ter zake van de

uitvoering van de opdracht verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden.

2 De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat de opdrachtnemer met de

uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor voor de opdrachtnemer ontstane

schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door de leverancier gederfde winst, waarbij

tevens in rekening wordt gebracht de kosten die de opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft

gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen

diensten en opslagkosten.

Artikel 5: GEGEVENS EN ZAKEN OPDRACHTGEVER; RISICO

1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat gegevens en zaken die de opdrachtnemer nodig heeft

voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm ter

beschikking komen van de opdrachtnemer.

2 De opdrachtgever dient van aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen kopij, tekeningen,

ontwerpen, fotografische opname of andere informatiedragers, een kopie en zo mogelijk een origineel

te behouden.

3 De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat

de opdrachtgever aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan.

4 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting, dan heeft de

opdrachtnemer, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist,

het recht de opdracht terug te geven.

5 Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, worden ter beschikking gestelde gegevens en

zaken, behoudens het in artikel 17 bepaalde, na voltooiing van de opdracht aan de opdrachtgever

geretourneerd.

6 De opdrachtnemer is verplicht zorg te (doen) dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de

opdrachtgever afkomstige zaken en (of) gegevens. Behoudens tegenbewijs wordt de opdrachtnemer

geacht aan deze verplichting voldaan te hebben.

7 Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van de bij de opdrachtnemer of derden opgeslagen

zaken en (of) gegevens is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever, behoudens bij door hem aangetoonde

opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer.

8 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken van derden verband houdende met

de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoelde zaken en (of) gegevens.

Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID

1 Voor alle directe en indirecte schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met,

dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren

van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uitgesloten, tenzij kan worden

aangetoond dat dit niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren onder

de desbetreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale

oplettendheid en bij normale bedrijfsvoering niet was voorgevallen. Alsdan is de aansprakelijkheid

beperkt tot het bedrag dat door de (aansprakelijkheids)verzekering van de opdrachtnemer voor de

schade wordt uitgekeerd.

2 De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de

opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.

3 De opdrachtgever zal zijn recht om de opdrachtnemer voor de in lid 1 bedoelde schade aansprakelijk

te stellen verwerkt hebben één jaar na het ontstaan daarvan.

4 Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade aan en door motorrijtuigen en andere zaken van

de opdrachtgever is uitgesloten, behoudens indien en voor zover de opdrachtnemer hiervoor verzekerd

is, in welk geval de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat door de (aansprakelijkheids)

verzekering van de opdrachtnemer voor de schade wordt uitgekeerd. Opdrachtgever vrijwaart

opdrachtnemer voor alle aanspraken die niet voor vergoeding in aanmerking komen op basis van

de regeling in dit artikel.

5 Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van zaken en(of) gegevens tijdens vervoer of

verzending is steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door

of namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden, behoudens indien er sprake is van opzet of

grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer. Onder vervoer en verzending wordt mede begrepen

transmissie van data door middel van het (mobiele) telefoonnet, en elke daarmee vergelijkbare

verzending met behulp van enig technisch middel.

6 Het risico ter zake van schade aan of andere problemen samenhangend met na aflevering door de

opdrachtgever geassembleerde, anderszins bewerkte of aan andere (on)roerende zaken aangebrachte

zaken is steeds voor de opdrachtgever.

7 Indien de opdrachtgever de door de opdrachtnemer te leveren zaken en (of) gegevens niet binnen dertig

dagen na beëindiging van de opdracht en voldoening van het ter zake van die opdracht verschuldigde

in ontvangst neemt, worden deze vanaf dat ogenblik voor rekening en risico van de opdrachtgever

opgeslagen.

8 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect,

middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden of leveringen

samenhangen.

9 De opdrachtgever heeft nimmer het recht de zaken en (of) gegevens retour te zenden aan de

opdrachtnemer, tenzij de opdrachtnemer hiermede schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) is

akkoord gegaan.

Artikel 7: WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT

1 De opdrachtnemer zal de door hem op grond van de gegeven opdracht te verrichten werkzaamheden

op zorgvuldige wijze, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren.

2 Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van constructies, reclameborden, lichtbakken

en dergelijke, dient de opdrachtgever er zorg voor te hebben gedragen dat eventueel benodigde

vergunningen zijn verleend en dat ter zake aan alle overige wettelijke of andere vereisten is voldaan.

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aansprakelijkheid die mocht ontstaan indien

een dergelijke bevoegdheid ontbrak. Voorts kan uit deze omstandigheid niet worden afgeleid dat de

opdrachtnemer aan enigerlei uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet zou hebben voldaan.

3 De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de gegeven opdracht wordt uitgevoerd, een en ander in

de ruimste zin des woords. Dit laat onverlet, dat de opdrachtgever er jegens de opdrachtnemer voor

in staat, dat in het geval de werkzaamheden (mede) omvatten het aanbrengen van zaken aan of op

andere zaken, deze andere zaken hiervoor geschikt zijn. De opdrachtnemer mag erop vertrouwen dat

de opdrachtgever zich nauwgezet van zijn onderzoeksplicht ter zake heeft gekweten, alsmede van de

daarmee verbonden mededelingsplichten van de opdrachtgever. De opdrachtnemer heeft ter zake geen

onderzoeksplicht en dergelijk onderzoek valt uitdrukkelijk niet onder de tot de opdracht behorende

werkzaamheden, tenzij uit een schriftelijke overeenkomst (waaronder begrepen tot stand gekomen

per e-mail) anders blijkt. Met betrekking tot inherent kwetsbare zaken als bijvoorbeeld ruiten geldt dat

enige beschadiging die optreedt bij of kort na de met de opdracht samenhangende werkzaamheden

geacht wordt te zijn veroorzaakt door de ongeschiktheid van die zaken voor de opdracht en niet door

de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd.

4 Indien en voor zover de opdracht werkzaamheden omvat met betrekking tot stellages die in de bodem

verankerd zijn of worden, staat de opdrachtgever ervoor in dat er geen kabels, leidingen, buizen, stol

of andere obstakels ter plekke in de bodem aanwezig zijn. De opdrachtgever heeft op dit punt een

onderzoeks- en mededelingsplicht, en de opdrachtnemer niet. Tenzij uitdrukkelijk anders is

overeen gekomen geldt tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever steeds dat de stellage minimaal

‘anderhalf maal de hoogte van de stellage’ vanaf de openbare weg wordt geplaatst. De opdrachtgever

staat er voor in dat het terrein (nagenoeg) vlak is, verhard is en dat er geen obstakels, begroeiing of

andere zaken aanwezig zijn die de uitvoering van de werkzaamheden zouden kunnen bemoeilijken.

Indien de opdrachtnemer zulks nodig zou achten, is hij vrij zonder toestemming van de opdrachtgever

dergelijke zaken te (laten) verwijderen, welke werkzaamheden als meerprijs bij de opdrachtgever in

rekening zullen worden gebracht. Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever de

opdracht uitvoert met behulp en (of) met verwerking van door de opdrachtgever aangeleverde

materialen of halffabrikaten, gebeurt zulks geheel voor risico van de opdrachtgever. Met name, maar

daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, betreft dit houdbaarheid, hechting, slijtvastheid, licht- en

kleurechtheid van de door de opdrachtnemer op dergelijke wijze vervaardigde en (of) bewerkte zaken.

5 De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s

tijdens de bedrukking en (of) bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.

6 De opdrachtnemer heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren over de wijze waarop aan

de uitvoering vorm gegeven wordt, in te lichten, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

7 De opdrachtnemer heeft het recht zonder kennisgeving aan de opdrachtgever de opdracht of

onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden,

indien dit zijns inziens een doeltreffende of doelmatige uitvoering van de opdracht bevordert.

8 Indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht werkzaamheden heeft verricht ten behoeve

van de opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamheden zoals omschreven in of volgend uit de

aanvaarding van de opdracht, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de

administratie van de opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in opdracht

van de opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds

overleg tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.

Artikel 8: OVERMACHT

1 Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan

nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet

beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, diefstal, brand,

ingrijpende temperatuurschommelingen, waterschade, overstroming, aardbeving en andere

natuurrampen, verbeurdverklaring en andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van

vervoer, defecten aan machinerieën, niet-levering van noodzakelijke materialen, halffabrikaten of gegevens

door derden, storingen in de levering van energie, verminderde bereikbaarheid van gegevens,

alles zowel in de onderneming van de opdrachtnemer als bij ingeschakelde derden, worden die

verplichtingen opgeschort totdat de opdrachtnemer redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op

de overeengekomen wijze na te komen.

2 Indien op grond van van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingen van de

opdrachtnemer door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hij de opdracht (verder)

uitvoert, heeft de opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

3 De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel zich voordoet,

niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch ontstaat in die gevallen voor

de opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van enige schade.

Artikel 9: ONTWERPEN, TESTS EN PROEVEN

1 De opdrachtgever is gehouden de door de opdrachtnemer aan hem ter controle ter beschikking

gestelde ontwerpen, tests, (proef)afdrukken en (of) (proef)modellen zorgvuldig en met bekwame spoed

op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan de opdrachtnemer te doen toekomen.

2 Goedkeuring zijdens de opdrachtgever geldt als erkenning dat de opdrachtnemer de aan de proeven

voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.

3 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting geldt dit als

goedkeuring in de zin van het tweede lid.

4 Elk(e) op verzoek van de opdrachtgever vervaardigd ontwerp, test, (proef)afdruk en (of) (proef)model

wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat

de kosten hiervan in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 10: AUTEURSRECHTEN ETC.

1 De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de uitvoering van de opdracht geen inbreuk

wordt gemaakt op auteursrechten, modelrechten, merkrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten

van derden, of daarvan afgeleide rechten, noch inbreuk op enig ander recht. De opdrachtgever

vrijwaart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden ter zake geldend

kunnen maken alsmede voor alle kosten die met het verweer daartegen gepaard gaan.

2 Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand gekomen zaken en werken worden geacht in hun

geheel en uitsluitend volgens de inzichten van de opdrachtnemer tot stand te zijn gekomen.

De opdrachtnemer is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht of ander

intellectuele-eigendomsrecht dat ontstaat op alle bij uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken en

werken, alsmede op de in de opdracht bedoelde eindproducten. Alle intellectuele-eigendomsrechten

op van de opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte werkwijzen, adviezen etc. zullen zowel

tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer (blijven) toebehoren,

een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de opdrachtgever zelf of van bij

de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. Het in dit lid bepaalde geldt ook indien de

desbetreffende werkzaamheden of zaken als afzonderlijke post op de offerte, in het aanbod of op de

factuur zijn vermeld.

3 De opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is tot de in de opdracht

begrepen afgeleverde zaken en (of) gegevens. Meer in het bijzonder geldt dat het resultaat van enige

werkzaamheid waardoor intellectuele-eigendomsrechten zijn ontstaan, noch aan derden ter bewerking

of verveelvoudiging beschikbaar mogen worden gesteld, noch door de opdrachtgever zelf mogen

worden bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of overdracht

van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk

uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbehouden.

4 Bij overtreding van het in lid 3 gestelde verbeurt de opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct

opeisbare boete van € 2.000,= per overtreding en € 250,= per dag(deel) dat de overtreding duurt,

zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, en onverminderd het recht van de opdrachtnemer

op vergoeding door de opdrachtgever van alle voor de opdrachtnemer daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 11: PRIJZEN; DECLARATIE EN KOSTEN

1 Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes berekent de opdrachtnemer geen

kosten, tenzij daarvoor specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval zal vooraf een opgave worden

gegeven van de omvang van de werkzaamheden van de opdrachtnemer en van de daarmede gepaard

gaande kosten die in rekening zullen worden gebracht.

2 Het bedrag dat wegens vergoeding van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden in

rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk (waar onder begrepen per e-mail) anders is

overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer. Indien de

opdracht ontwerpwerkzaamheden omvat, zullen steeds ook alle werkzaamheden verband houdende

met de voorbereiding daarvan in rekening worden gebracht.

3 Kosten, voortvloeiende uit of verband houdende met aanvullingen en wijzigingen van de opdracht

zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4 De door de opdrachtnemer gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Deze kosten kunnen onder meer, doch niet uitsluitend, bestaan uit de prijzen van de te verwerken

materialen, declaraties van ingeschakelde derden en vervoer-, verzend- en verzekeringskosten.

5 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet

meer of minder bedragen dan tien procent. Het meer- of minder geleverde wordt in rekening gebracht,

respectievelijk op de rekening in mindering gebracht.

6 Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en overige door de overheid

opgelegde heffingen. Deze worden apart vermeld in de factuur en zijn voor rekening van de

opdrachtgever.

7 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering,

door ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog onbekende factoren, de prijzen van

hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is de

opdrachtnemer gerechtigd ter zake van de opdracht overeengekomen tarieven dienovereenkomstig en

zonder overleg met de opdrachtgever aan te passen, evenwel met een maximumoverschrijding van

tien procent. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever,

waarbij tot een eventuele herziening van de opdracht kan worden besloten. In alle gevallen geldt dat

de kostenstijgingen na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip

van levering van zaken of verrichten van diensten, die ontstaan zijn door van overheidswege

goedgekeurde wijziging van de tariefstelling, zullen kunnen worden doorberekend, voor zover dit in

overeenstemming is met het tariefbeleid van het Ministerie van Economische Zaken.

8 Indien de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschort of beëindigt, heeft de opdrachtnemer

recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte

werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 12: EIGENDOM HALFFABRIKATEN, PRODUCTIEMIDDELEN ETC.

1 Alle door de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken, zoals

productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen blijven in eigendom toebehoren aan de

opdrachtnemer, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld

2 De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken aan de opdrachtgever af

te geven.

3 De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken, alsmede resten, zoals snijafval

etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten voor de opdrachtgever te

bewaren. Indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de

opdrachtnemer zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste één jaar en zonder

dat de opdrachtnemer instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 13: AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken ter plaatse waar de

opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent. Digitale afleveringen vinden plaats aan het door opdrachtgever

daartoe opgegeven e-mailadres, danwel (voor risico van opdrachtgever) door uploaden op een externe

server, danwel door beschikbaar stellen op de server van (een hulppersoon van) de opdrachtnemer.

2 Een door de opdrachtnemer opgegeven leveringstermijn heeft slechts indicatieve betekenis, tenzij

schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. De opdrachtnemer

is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem

schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

3 De gebondenheid van de opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn vervalt indien en

zodra de opdrachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of de geringe

duur van het oponthoud de opdrachtnemer in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de

aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

4 De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer, gehouden al

datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering door de

opdrachtnemer mogelijk te maken.

5 Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorig lid gestelde, vervalt voor de opdrachtnemer

de verplichting om binnen de aanvankelijk overeengekomen uiterste leveringstermijn de

overeengekomen prestatie te verrichten. Deze verplichting vervalt eveneens indien de opdrachtgever

niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn omschreven in de artikelen 9 en 17. Zij vervalt ook in

de situaties die beschreven worden in de artikelen 4, 8 en 18.

Artikel 14: ONDERZOEK BIJ AFLEVERING; AFWIJKINGEN

1 De opdrachtgever is verplicht terstond na de aflevering van de diensten en (of) zaken en (of) gegevens

grondig na te gaan of de prestatie van de opdrachtnemer deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is.

2 De prestatie van de opdrachtnemer geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de

opdracht, indien de opdrachtgever na aflevering het geleverde of een gedeelte van het geleverde in

gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in

gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.

3 Dit artikel heeft ook betrekking op opdrachten die mede omvatten het (de)monteren of vervoeren

van zaken.

4 Afwijkingen van geringe betekenis – daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur of

schermweergave – van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een ontwerp, test, (proef)afdruk en

(of) (proef)model brengen geen verandering in de op partijen rustende verplichtingen en vormen aldus

geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

5 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een

ondergeschikte invloed op de (gebruiks-)waarde van het (af)geleverde hebben, worden steeds geacht

afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 15: RECLAME

1 De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de door de opdrachtnemer verrichte

werkzaamheden of (af)geleverde zaken of het bedrag van de factuur binnen zeven dagen na het moment

van afleveren respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk aan de opdrachtnemer mede te delen.

2 Indien de opdrachtgever een gebrek redelijkerwijze niet eerder kon of had hoeven ontdekken,

dient hij binnen zeven dagen na de ontdekking van het gebrek, een reclame schriftelijk (waaronder

begrepen per e-mail) aan de opdrachtnemer mede te delen, en daarbij naar genoegen van de

opdrachtnemer gemotiveerd aan te geven waardoor hij dat gebrek redelijkerwijs niet eerder kon of

had hoeven ontdekken.

3 I n de gevallen genoemd in lid 2 en lid 3 van artikel 14 komt aan de opdrachtgever nimmer enig recht

van reclame toe.

4 Na het verstrijken van de in het eerste en tweede lid genoemde termijnen vervalt het recht van reclame.

5 Reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

6 Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft de opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van

het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van werkzaamheden waarvan het

resultaat afgekeurd is, en de vervanging van de geleverde zaken, dan wel van het gebrekkig of

beschadigd gedeelte daarvan, nadat deze zaken tijdig aan de opdrachtnemer zijn geretourneerd.

Artikel 16: GARANTIE

1 Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken of werken zijn uitdrukkelijk uitgesloten:

normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering),

vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding der

techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf

aanbrengen van (zelfklevende) materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade

ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen. De opdrachtnemer

garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken voor de duur van maximaal drie

maanden na aflevering, doch nimmer verder strekkend dan de aan de opdrachtnemer zelf door diens

toeleverancier verstrekte garantie.

2 De garantie voor door de opdrachtnemer geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken of werken,

omvat uitsluitend de door deze anderen aan de opdrachtnemer verleende garantie.

3 Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen de

opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) anders is

overeengekomen.

Artikel 17: BETALING

1 De opdrachtnemer bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat de opdrachtnemer vrij een aanbetaling

te verlangen alvorens hij een begin maakt met de uitvoering van de opdracht. Indien geen aanbetaling

vooraf overeen is gekomen, geldt het volgende.

Betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient te zijn geschied binnen veertien dagen na

factuurdatum, in euro’s, ten kantore van de opdrachtnemer of door middel van overboeking ten gunste

van een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, waarbij als betaling slechts zal gelden de

mededeling van de betreffende bankinstelling dat het factuurbedrag is bijgeschreven op de

aangewezen rekening. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de

opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Betaling geschiedt netto. Verrekening, opschorting of inhouding van een gedeelte van het

verschuldigde bedrag is opdrachtgever niet toegestaan.

2 De opdrachtnemer is gerechtigd, bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van

het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van alle voor

de gehele opdracht gemaakte kosten, zoals die van ontwerpen, (druk)proeven en films.

3 Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn volledig heeft betaald, is hij van

rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die de opdrachtnemer op de opdrachtgever

heeft onmiddellijk opeisbaar en is de (zakelijke) opdrachtgever, zonder nadere sommatie of

ingebrekestelling hierover vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de datum van

de algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die de opdrachtnemer heeft.

4 Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, mag de opdrachtnemer

met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van iedere opdracht opschorten.

5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige

vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever.

De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een

minimum van € 75,= exclusief omzetbelasting.

6 Betalingen aan de opdrachtnemer strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen rente en

incassokosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering (factuur).

7 De in de lid 3 en lid 5 genoemde verhogingen treden uitsluitend in de plaats van vergoeding

van vertragingsschade. Naast deze vergoeding kan schadevergoeding op grond van de wet

worden gevorderd.

8 Indien de opdracht is verstrekt door of ten behoeve van meer dan één opdrachtgever, zijn alle

opdrachtgevers hoofdelijk verbonden ter zake van de nakoming van de verplichtingen zoals in dit

artikel weergegeven, dit ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 18: RETENTIERECHT, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

1 De opdrachtnemer is bevoegd om zaken van de opdrachtgever die hij onder zich heeft, alsmede die

zaken die door de opdrachtnemer zijn samengesteld of opgesteld in opdracht van de opdrachtgever

niet aan de opdrachtgever of aan derden af te geven, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen

jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.

2 Het volledige eigendomsrecht op door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever afgeleverde zaken

blijft onvoorwaardelijk bij de opdrachtnemer, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens

de opdrachtnemer die voortvloeien uit de opdracht, heeft voldaan. Tot dit moment zal de opdrachtgever

geen enkele daad van beschikking over genoemde zaken verrichten. Op of aan (onroerende) zaken

aangebrachte constructies worden door partijen als roerende, niet nagetrokken zaken aangemerkt,

zodat het eigendomsvoorbehoud blijft gelden.

3 De opdrachtgever verleent de opdrachtnemer pandrecht op alle zaken en gegevens van de

opdrachtgever die in het kader van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever in de macht

van de opdrachtnemer zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever

in welke hoedanigheid en uit welken hoofde ook aan de opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn,

niet-opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 19: VARIA

Wij zullen foto’s maken van de door ons gemaakte uitingen voor ons archief, onze website en social media.

Zonder tegenbericht gaan we er van uit dat u hier mee akkoord gaat.

Telfouten en onvoorziene prijswijzigingen voorbehouden.

1 Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en op daaruit voortvloeiende geschillen

is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

worden geacht in Nederland te zijn gedaan, respectievelijk gegeven, gesloten en uitgevoerd.

2 Een geschil is aanwezig, wanneer een van de partijen verklaart dat dit het geval is.

3 Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend een Nederlandse rechter tenzij het onderwerp

van geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort, echter uitsluitend met toepassing van Nederlands recht.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google